محورهای کنفرانس

 

محورهای کنفرانس :

علوم رفتاری در مدیریت

روانشناسی

علوم اجتماعی

علوم سیاسی

روانشناسی بالینی

روانشناسی اجتماعی

روانشناسی عمومی

علوم تربیتی

حقوق بین الملل 

و سایر موضوعات وابسته به محورهای اصلی کنفرانس