اهداف کنفرانس

اهداف کنفرانس

  • فراهم نمودن بستر مناسب برای تبادل افکار و دستاوردهای تحقیقاتی فعالان و اندیشمندان حوزه علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
  • ارائه دستاوردهای علمی و تحقیقاتی جهت استفاده در زمینه پیشرفت علوم انسانی، روانشناسی علوم اجتماعی  
  • فراهم نمودن امکانات و شرایط لازم برای شناخت اصولی و گسترده تبادل صنعت و دانشگاه
  • آشنایی و دستیابی به آخرین دستاوردهای علوم انسانی، علوم اجتماعی و روانشناسی