کمیته علمی و داوری کنفرانس

اعضای کمیته علمی و داوری

 

 دبیر علمی و رئیس کنفرانس Dr.Ali Ata Ozdemir

 

Prof. Adem Kilicman, Universiti Putra Malaysia | UPM, Malaysia

Lect. Joseph Bawa Yaro, Nasarawa State University Keffi, Nasarawa State, Nigeria

Assoc. Prof. Dr Anas Hidayat, Islamic University of Indonesia, Indonesia

Dr. Muafi S.E., M.Si, Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Dr. Kiddinapillai Sanmuganathan, University of Jaffna, Sri Lanka, Sri Lanka

Dr. Hinneh Kusi, University of Education, Winneba, Ghana

Prof. Heba Mansour, Sultan Qaboos University, Oman

Assoc. Prof. Madona Mikeladze, Batumi Shota Rustaveli State University, Georgia

Dr. Chew Fong Peng, University of Malaya, Malaysia

Asst. Prof. Moaz Nagib Gharib, Dhofar University Oman, Oman

Dr. Merle Talvik, Tallinn Health Care College, Estonia

Dr. Pedro Ribeiro Mucharreira, Assistant Professor, Institute of Education, University of Lisbon, Portugal

Prof. Dr. Maha Sourani, Professor of Linguistics & Educational Technology, Lebanese University, Lebanon

Dr. Bogdan Constantin Ungurean,Associate Professor, Faculty of Physical Education and Sports, Alexandru Ioan Cuza University of IASI, Romania

Assist. Prof. Dr. Saman Dizayi, Director of Language Center-Erbil Polytechnic University

Dr. Puni Alexandru-Rares, Lecturer, Faculty of Sports and Physical Education, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi, Romania

Dr. Manuel B. Garcia, Lecturer, Institute of Technology at Far Eastern University, Philippines

Dr. Mohd Norazmi bin Nordin, Faculty of Education, Universiti Kebangsaan, Malaysia

پیام ورعی – دکتری تخصصی روانشناسی بالینی دانشگاه تبریز

افسانه زندی – دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد تهران مرکز

سید حکیمه هاشمی – دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه علوم تحقیقات تهران

مرتضی رستمی – کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه اراک

مریم احمدی – دکتری تخصصی حقوق خصوصی،پژوهشگر و استاد دانشگاه 

طاهره قاسمی – دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

رامین قاسم زاده – دکتری تخصصی روانشناسی بالینی دانشگاه تبریز

پرنیا رضی پور – دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد تهران مرکز

مجید فرحانی زاده – دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری

محمد بریهی بهمنشیری – دکتری تخصصی علوم و قرآن حدیث دانشگاه میبد یزد

کسری بقایی پور – دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ازاد تهران شمال

مهدی درویش پور – دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه پیام نور

ملیحه متغیر – دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه نجف آباد

جمشید مشهدی – دکترای تخصصی آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد واحد ملایر

فاطمه محمدی – دکترای جامعه شناسی سیاسی و مدرس دانشگاه

مسعود آدینه وند – دکترای تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

رضا جلیلی – دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد علوم تحقیقات

حسن کرمی محمد آبادی – دکترای مدرسی معارف دانشگاه تهران

زهره ابراهیمی آتانی – دکترای علوم ارتباظات اجتماعی دانشگاه آزاد علوم تحقیقات

سمانه نقوی – دکترای زبان و ادبیات عرب دانشگاه کاشان

مهدی سلامی – دکترای روابط بین الملل دانشگاه آزاد واحد قم

 حسین علی مهرنیا – دکترای روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی

مهری السادات دلقندی ثانی – دکترای جامعه شناسی دانشگاه آزاد گرمسار

سپیده زارعی – دکترای جامعه شناسی دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران